preloader

Kaushik Kharghoria

Kaushik Kharghoria

Co-Founder

Karishma Dutta

Karishma Dutta

Scientific Writer

Madhurjya Madhab Dutta

Madhurjya Madhab Dutta

Project Head

Manju Das

Manju Das

Project Assistant

Suryashikha Gogoi

Suryashikha Gogoi

Project Assistant

Dr. Riuraj Neog

Dr. Riuraj Neog

Adviser